اصول ارتباط

اصول ارتباط

اصول ارتباط شامل مواردی است که همواره در تمام فرهنگ ها معتبر است این اصول برای درک بهتر یکدیگر و برقراری ارتباط

در زندگی فردی و کسب و کار عامل اصلی موفقیت در هر بیزینس و کسب وکاری است.

ارتباط چیست؟

اگر ارتباط را انتقال معنی بدانیم آنگاه برای برقراری ارتباطی موفق باید درک شما و من از یک چیز واحد یکسان باشد.

فرایند ارتباطی همیشه

چرخه ای استاصول ارتباط

معمولا ارتباط دو طرفه است به ندرت پیش می اید که ارتباط یک طرفه باشد مانند ارتباط با مشتری و فروشنده

که در این چرخه قرار دارد و حائز اهمیت است.

تکرار ناپذیر است

خیلی مهم است که در ارتباط اول چطور با مشتری صحبت کنیم چون حتی اگر چیزی را دوباره درست مثل قبل بگوییم

چون مخاطب ما آن را شنیده است به آن پاسخی متفاوت می دهد.

برگشت ناپذیر است

حرفی را که به زبان می اوریم دیگر نمی توانیم پس بگیریمش وقتی حرفی زده شد اثرش می ماند و دیگر نمی شود

کاری کرد حتی اگر بگویید فراموشش کنید.

سخن گفته دگر باز نیاید به دهن              اول اندیشه کند مرد که عاقل باشد

پیچیده است

بار معنایی که هر یک از ما به واژگان می دهیم با ادرک افراد دیگر از همان واژه متفاوت است این تفاوت از گوناگونی

ریشه در پیشینه تحصیلات و تجربه های ما و نوع نگرش هر فرد نسبت به یک موضوع خاص دارد.

پیوسته است

حتی وقتی که تلفن را قطع می کنید این پیام را منتقل می کنید که دیگر حرفی برای گفتن ندارید.

۰
برچسب ها :
نویسنده مطلب شهاب رحیم‌ زاده
آینده بسیار خوبی در اینجا شروع می شود تا همه جوانان، به ویژه کسانی که به ما بیشتر نیاز دارند، برای رسیدن به پتانسیل کامل خود به عنوان تولید کننده کسب و کار،رشد فردی، برنامه ریزی و داشتن استراتژی، رهبری، اقدام و نوآوری درکنار هم به درآمدی عالی برسیم.

بدون دیدگاه

آینده بسیار خوبی اینجا شروع می شود

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. رد کردن