تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا

تحلیل این هفته با توجه به کلوز کندل هفته قبل و بسته شدن کندل زیر مقاومت ۱۹۹۰ برای روز دوشنبه در ساعات لندن ریزش تا محدوده ۱۹۶۵ با تریگر ورود مناسب می توانیم buy بگیریم برای هدف های ۲۰۱۳

 

۱h

تحلیل انس طلا