تست آنلاین کارآفرینی

کارآفرین خود ساخته

تعاریف زیر مربوط به کارآفرینان خود ساخته است:

  • یقین و با اتکا به توانایی های خود وارد عرصه کارآفرینی می شوند؛
  • ایمان به قابلیت اطمینان به دیگران یا شایستگی آنها؛
  • توافقی بین دو یا بیش از دو نفر مبنی بر اینکه اطلاعات خاصی فاش نشود و محرمانه باقی بماند.

ما تعریف اول را بررسی می کنیم و آزمون زیر به سنجش همین ویژگی می پردازد.

در هر کدام از موارد زیر از میان مقیاس ۵ درج های۱-۵ عددی را انتخاب کنید که بیشترین توافق را با آن دارید یا با شما همخوانی دارد.
در هر عبارت یا پرسش تنها یک عدد را از مقیاس۱-۵ انتخاب کنید.
عدد۵ را برای بیشترین همخوانی و عدد ۱ را در صورت کمترین همخوانی برگزینید.

You must specify an email address.

آینده بسیار خوبی اینجا شروع می شود